XXXVIIma edizioni: 6, 7 è 8 di dicembri di u 2019, Bucugnanu