XXXVIma edizioni: 7, 8 è 9 di dicembri di u 2018, Bucugnanu